การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก อ.นาจะหลวย

โพสต์29 พ.ค. 2560 01:54โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาต่างประเทศ ของโรงเรียนในอำเภอนาจะหลวย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ใน 5 กลุ่มสาระหลักได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน และร่วมจัดทำกำหนดการสอน 5 กลุ่มสาระหลักเพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน และกำหนดแนวทางนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในอำเภอนาจะหลวยให้มีประสิทธิภาพโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายธานินทร์ นางาม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนาจะหลวย กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

คลิกดูรูปภาพ


Comments