การประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

โพสต์5 ต.ค. 2559 03:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวปริญญารัตน์ แก้วมณี และนางวรินรำไพ บุญช่วย และในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับชำนาญงาน จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวอุไร สุอำพันธ์ และนางพยอม เสาหิน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments