การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว

โพสต์26 ก.ค. 2559 07:17โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม. พัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีวะศึกษา นโยบายด้านการแนะแนวผู้เรียนและสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครูแนะแนวและบุคลากรทางการศึกษาได้สื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments