การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์2 ส.ค. 2559 03:10โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ 
ขั้นตอนการจัดทำแผน กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติการ และสามารถนำแผนสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการเขียน
แผนงาน/โครงการ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรจากสถานศึกษา 256 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง 
จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments