การอบรมห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมอัติโนมัติเวอร์ชั่น 3

โพสต์26 ก.ค. 2559 07:22โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีการอบรมห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมอัติโนมัติเวอร์ชั่น 3 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2559 เพื่ออบรมให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้สามารถนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเวอร์ชั่น3ไปใช้ในการให้บริการนักเรียนโรงเรียนให้รวดเร็ว ช่วยในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันกับการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิตอล พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่ดีขึ้นให้บริการได้อย่างทั่วถึง มีองค์ความรู้และสามารถจัดการศึกษาได้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
Comments