การอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 02:23โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ระยะที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อขยายผลการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านทางระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 2/2559 และได้รับข้อมูลการคัดกรองที่ครบถ้วน ในการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ในภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments