การอบรมขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

โพสต์10 มิ.ย. 2560 07:08โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 07:16 ]

นายเสรี ตุ้มอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา โดยมีนางจิดาภา ชุมพล นักทรัพยากรบุคคล      ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเดชอุดม


Comments