การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

โพสต์29 พ.ย. 2559 01:17โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ และเพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักตามมาตรฐานโภชนาการ  โดยมีนายลิขิต ผุยพรหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน วิทยากร นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยากร นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย นายสุรเวศ มณีภาค อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นางชลธิชา สายเนตร ครูโรงเรียนบ้านดงกระชู นางสาวจิตติพร ตรีนันท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวอทิยา วิจิตรเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ 


Comments