การอบรมโครงการพัฒนาระบบแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2560

โพสต์9 มิ.ย. 2560 01:53โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายยศภัทร แก้วพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ให้สถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมและได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่เหมาะสม ครูที่รับผิดชอบระบบแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินงานเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรวจตราสอดส่องดูแลปัญหานักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ โดยมีนายจำนง วงศ์คำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กล่าวรายงาน วิทยากร พันตรี สมเกียรติ โสตศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านทุ่งนาเมือง พ.ต.อ.ชวดล พลทะมัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และนายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments