การอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์5 ก.ย. 2560 06:08โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อให้ครูที่เข้าอบรมเกิดความตระหนัก แนวคิดและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อและศรัทธาในความถูกต้อง มีค่านิยมที่ดีงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments