การอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์3 มิ.ย. 2560 09:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนานักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าในตนเอง มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับทั่วกัน มีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น มีนวัตกรรม และนำไปต่อยอดขยายผลเชิงวิชาการให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วิทยากร นายเกษม นวมครุฑ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร และนางสาวเรไร แย้มสะอาด นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง

คลิกดูรูปภาพ


Comments