การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2559 06:57โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายเพิ่มพูน สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพื่อขยายผล “หลักสูตรการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2559 เพื่ออบรมให้คำแนะนำแก่บุคลากรที่ดูแลคนพิการ ให้สามารถนำไปใช้ในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนพิการให้มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่ดีขึ้นให้บริการได้อย่างทั่วถึง มีองค์ความรู้และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ มีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนที่รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ผ่านโปรแกรม SET ปี 2558 จำนวน 156 คน วิทยากร รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ณ หอประชุมสิริโพธิ์แ ก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต 5
คลิกดูรูปภาพ
Comments