การอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profesional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1

โพสต์6 มิ.ย. 2560 09:12โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profesional Learning Community)        ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่สถานศึกษา รุ่นที่ 1 โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน วิทยากร นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม นายนพดล ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง นายชัยยศ          ชัฏขันธกิจ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า และนายประกิต สารเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments