โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559

โพสต์2 ก.ค. 2559 06:23โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อเรื่อง โลกแห่ง          การสื่อสาร เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร และครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่นำเด็กมาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อยตามโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยได้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments