โครงการพัฒนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์14 ก.ค. 2559 02:21โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูน สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด        การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน ครู ในโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อเพิ่มพูนการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้บริหารโรงเรียน      ครูได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล เน้นการสอนที่มีคุณภาพ ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้นำความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนดีประจำตำบลไปปรับวางแผนการบริหารงานวิชาการตามบทบาทหน้าที่และบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเตรียมรับการประเมินเป็นต้นแบบ และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอน และนักเรียนได้เข้าใจแนวทางการสร้างอาชีพและมีงานทำ 1 โรงเรียน 1อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนดีประจำตำบลเข้าร่วมอบรม จำนวน 276 คน คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments