มอบนโยบาย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรฯ พื้นที่ อ.นาจะหลวย

โพสต์10 มิ.ย. 2562 05:55โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 05:56 ]

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดเขตคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ...เพื่อ...มุ่งสู่ผู้เรียนคุณภาพ" ในการประชุมรับนโยบายของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.นาจะหลวย ทั้งนี้ ก่อนพิธีเปิดการประชุม ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา "ดร.ถาวร คูณิรัตน์" จำนวน 15 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา 
โดยมี นายธานินทร์ นางาม ผอ.โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) ในนามนายกสมาคม ผู้บริหารฯ อ.นาจะหลวย กล่า่วรายงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.นาจะหลวย ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ โรงเรียนมีคุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพ และผู้เรียนที่มีคุณภาพ อีกทั้ง เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ได้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การมีทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
Comments