พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ รุ่นที่7

โพสต์27 มิ.ย. 2559 04:02โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7 เพื่อสร้างพื้นฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กในช่วงปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้มีพื้นฐานความคิดและจิตใจที่พร้อมและสามารถต่อยอดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเมื่อเติบโตขึ้น โดยแผนฯ ปี 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดให้จัดทำสื่อชุดการเล่น ชุด”เล่นล้อมรัก” สำหรับพัฒนาทักษะการบริหารจัดการชีวิตเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พร้อมทั้งอบรมและชี้แจงแนวทางการใช้ชุดการเล่นชุด “เล่นล้อมรัก” เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล และสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัยให้เกิดพัฒนาการทางสมอง โดยมีนายพิชัย วงศ์ษาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments