พิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สพป.อบ.5

โพสต์24 ธ.ค. 2562 23:46โดยPR UBON FIVE

ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น “โพดุล” และ “คาจิกิ” ก่อให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้มีปริมาณน้ำสะสม เป็นจำนวนมาก ทั้งพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจากต่างจังหวัดไหลมารวมกัน เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำในแม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำโขง ลำน้ำโดมและลำน้ำสาขาเอ่อล้นตลิ่ง โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีภาวะสถานการณ์อุทกภัย ทั้งหมด 25 อำเภอ 174 ตำบล 1,362 หมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้รับผลกระทบ จำนวน 23 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 372 คน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย โดยระหว่างเกิดภัย ได้รายงานผลการปฏิบัติให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรายงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทราบเป็นประจำทุกวัน
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้กล่าวรายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทราบตลอดเวลา ด้วยพระราชหฤทัย ทรงเป็นห่วงพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทรงมีพระกระแสรับสั่ง ให้ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย อย่างรวดเร็ว และเรียบร้อยจากสถานการณ์อุทกภัยนานัปการ อาทิเช่น ทรงรับสั่งให้รัฐบาล กองทัพ ส่วนราชการ มูลนิธิ จัดกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือ การพระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และผู้เสียชีวิต ทรงพระราชทานหมอน ผ้าห่ม ให้ครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ทรงมอบซุปเปอร์จุลินทรีย์ เพื่อกำจัดน้ำเสีย และทรงเป็นห่วงนักเรียนที่ประสบอุทกภัย โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สำรวจและรายงานความต้องการเครื่องเขียน ตำราเรียนและชุดนักเรียน ของนักเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ทราบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย กระเป๋า สมุด ดินสา ยางลบ และไม้บรรทัด จำนวน 5,862 ชุด และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน พระราชทาน เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยนักเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้รับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียน พระราชทาน จำนวน 372 คน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จึงได้จัดพิธีรับสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน สำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้กับผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน และนักเรียนในสังกัด โดยมี ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธี เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนเวตวันวิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
Comments