ประชุมบุคลากร สพป.อบ 5 "เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

โพสต์15 พ.ย. 2559 06:15โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายเพิ่มพูน สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุม         รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5     เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ เขตพื้นที่      การศึกษาสุจริต ” และมอบหมายภารกิจ บทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส     ในการดำเนินงานภาครัฐ ตามแบบ EBIT เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments