ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนในฝัน

โพสต์26 ส.ค. 2559 02:16โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนในฝัน เพื่อเพิ่มพูน จัดประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูได้เรียนรู้ และเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เน้นการสอนที่มีคุณภาพ นำความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน ปรับวางแผนการบริหารงานวิชาการตามบทบาทหน้าที่และบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนได้พัฒนาความยั่งยืนต่อยอดจากต้นแบบในฝันและได้เข้าใจวิธีการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการสร้างอาชีพ และมีงานทำให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


Comments