ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น 1

โพสต์26 พ.ค. 2559 01:23โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเดชอุดม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานากระแซงทุ่งเทิง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาแก้งโนนกาเร็น กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาไพบูลย์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน้ำขุ่น กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบัวงาม และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคำครั่ง เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบ Data Management Center 2016 หรือ DMC59 และเป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและนำข้อมูลไปใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments