ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น2

โพสต์28 พ.ค. 2559 00:35โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาหนองสะโนโนนค้อ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริก กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาโพธิ์บ้านแมด กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาขี้เหล็ก กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนแดง และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโซงสีวิเชียร กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษายางเก่าขาม กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาบุเปือยยางใหญ่ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนพรสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโนนสมบูรณ์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดมประดิษฐ์ และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย เพื่อให้ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในระบบ Data Management Center 2016 หรือ DMC59 และเป็นแนวทางในการรายงานข้อมูลตามระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและนำข้อมูลไปใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิทยากร ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
คลิกดูรูปภาพ
Comments