ประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์4 ก.ค. 2560 05:49โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานประชุมชี้แจงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ         โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระยะตามไตรมาส ในเบื้องต้นได้กำหนดให้รายงานทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เป็นช่องทางหลัก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments