ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)ครั้งที่ 1

โพสต์16 มิ.ย. 2560 06:11โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดทำ VTR และการรายงานผลดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5     

คลิกดูรูปภาพ


Comments