ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

โพสต์26 เม.ย. 2559 08:01โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และภาพรวมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ โดยมี ดร.โกวิทเพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้มอบนโยบายในการดำเนินการ นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธาน ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

Comments