ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)

โพสต์5 มิ.ย. 2560 08:01โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ที่ได้ขอเปิดทำการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2560 รองรับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 14 โรงเรียน  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments