ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

โพสต์8 มิ.ย. 2560 06:25โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาการรับเด็กเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 7 โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments