ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียน

โพสต์8 พ.ค. 2560 07:03โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ     ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาเห็นชอบการขยายชั้นเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษา        ขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนบ้านตาโม                โรงเรียนเบญจ์โนนดู่ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โรงเรียนบ้านหนองอ้ม โรงเรียนบ้านท่าก่อ โรงเรียนบ้านท่าหลวง โรงเรียนบ้านม่วงนาดี                               และโรงเรียนบ้านอุดมสุข เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments