ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

โพสต์11 ก.ค. 2562 05:33โดยPR UBON FIVE

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง สร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ด้านที่ 3 การมีงานทำ-มีอาชีพ และด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 254 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ ซึ่งมี นายประกิต สารเสนา เป็นผู้รับผิดชอบการจัดประชุม ก่อนเริ่มประชุม ได้มีพิธีกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้ว
Comments