ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา ครั้งที่ 1/2560

โพสต์30 พ.ย. 2560 21:09โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2561 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัดตามความจำเป็นและขาดแคลนได้นำไปติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments