ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน

โพสต์6 ก.ค. 2559 05:23โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
นายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิด
การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ได้มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน คลอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน และด้านบริหารทั่วไป 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้การรายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม 275 คน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments