ประชุมรายการค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบอื่น

โพสต์9 ส.ค. 2560 07:58โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดหาผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ทันภายในปีงบประมาณ 2560 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบอื่น และค่าปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุน จำนวน 13 โรงเรียน

คลิกดูรูปภาพ


Comments