ประชุมโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีใกล้บ้าน

โพสต์17 ต.ค. 2559 19:38โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จัดประชุมโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อจัดทำรายงานแบบสำรวจข้อมูลเขตพื้นที่ใหม่ให้คลอบคลุมเขตพื้นที่บริการโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวมเป็นเขตพื้นที่บริการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โดยมีนายไชยณรงค์ จันทร์คงหอม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงแนวทางการรายงาน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

Comments