ประเมินโครงการโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โรงเรียนบ้านคำสำราญ

โพสต์7 ต.ค. 2559 05:37โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน รอบที่ 3 ประกอบด้วยนางสุดาพร สายแวว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสุรศักดิ์ พันธโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย และนายพิศ ฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม ได้ประเมินโรงเรียนบ้านคำสำราญ อำเภอเดชอุดม โดยมีนายสุริยง คำลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านคำสำราญ ได้นำเสนอบริบทของโรงเรียน การมีส่วนรวมของข้าราชการครู ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน และแนวทาง กระบวนการในการดำเนินการโครงการโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ของโรงเรียน พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องน้ำ และสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน

คลิกดูรูปภาพ


Comments