ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม(ร่าง)มาตรฐานชุดใหม่ ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

โพสต์7 ก.ย. 2559 02:02โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ประกอบด้วย นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางจีรพรรณ แสงชัย หัวหน้างานประกันฯ และนางสาวพิไลลักษณ์ หมั่นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้าประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม(ร่าง)มาตรฐานชุดใหม่ ณ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับการคัดเลือกให้ทดลองใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการติดตามจากคณะกรรมการสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางเพ็ญนภา แก้วเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ(สทศ.) และนางสุอารีย์ ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ(สทศ.) ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ได้รับความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการประเมินจากโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่เป็นอย่างดี

คลิกดูรูปภาพ


Comments