ประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานนายทวีศักดิ์ ผลศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

โพสต์17 พ.ย. 2559 00:59โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานกรรมการประเมินนักเรียน   เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 นายทวีศักดิ์ ผลศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม พร้อมด้วยนายธีรนนท์ ศรีชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4             นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และนางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยมีนายตถาพร สมพอง นายอำเภอดอนมดแดง กล่าวต้อนรับ

Comments