ประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ณ รร.บ้านโนนเขืองจงเจริญ

โพสต์15 พ.ย. 2559 06:19โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี   การศึกษา 2559 ประกอบด้วย นายดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5        รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย         นางธันยาภัทธ์  พัชรปุณยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1     นายภูริช เจริญรัตนพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และ        นางชนัฎดา บุตรสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5          ได้ประเมินนักเรียนเด็กหญิงสิริกร กลีบม่วง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ อำเภอบุณฑริก

Comments