ร่วมเลี้ยงส่งบุคลากร สพป.อบ 5

โพสต์24 พ.ย. 2560 07:42โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเลี้ยงส่งนายสุระชัย มีศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายอุทิศ ศรีประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ที่ได้ลาออกจากราชการ นางสาวภรรดามาศ ศาลาศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวอรนุช ฤทธิทิศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

คลิกดูรูปภาพ


Comments