ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

โพสต์27 มิ.ย. 2559 03:53โดยนางสาวดวงฤทัย ผลดก
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วย นายประไพ สุนทรมัจฉะ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 นายนริศว์ ปรารมภ์ สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายประสิทธิ์ ทำกันหา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้มีการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และได้ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม และโรงเรียนชุมชมบ้านหนองยา
คลิกดูรูปภาพ
Comments