อบรมแกนนำ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG"

โพสต์1 ต.ค. 2562 06:17โดยPR UBON FIVE

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมนักเรียนแกนนำ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยมี นายประมวล ใจภักดี รอง ผอ.สพท. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ นายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว
ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครูและนักเรียน โรงเรียนสุจริต 10% 20% และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 105 โรงเรียน รวม 420 คน วิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และครู โรงเรียนเครือข่ายสุจริต วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ ผู้นำนักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและสามารถสร้างเครือข่ายความดีได้ต่อไป
Comments