อุบล 5 ประชุมคณะทำงานนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ

โพสต์23 ก.ค. 2563 04:54โดยPR UBON FIVE   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2563 05:03 ]

       ด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ. ๒๕๖๒  กำหนดให้      หน่วยงานของรัฐดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ(eMENSCR) ตามรายการและภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ระบบข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และร่วมกันกำหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จึงได้จัดประชุมคณะทำงานนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ 

        โดยมี นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม นางสาวจตุพร ธนกิจยิ่งยง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานและวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

  Comments